Редакційна колегія / Editorial Board

     Хрущ Василь Дем’янович – кандидат педагогічних наук, професор ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», головний редактор

     Khrushch Vasyl – Candidate of Pedagogic, Professor, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, editor in chief

 

 

     Москаленко Юрій Михайлович – кандидат філософських наук, професор, директор Івано-Франківського коледжу ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», заступник головного редактора 

     Moskalenko Yuriy – Candidate of Philisophy Sciences, Professor, Director of Ivano-Frankivsk College of PHEI «Vasyl Stefanyk Precarpathian National University», deputy editor

 

 

     Червінська Інна Богданівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки початкової освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», відповідальний секретар 

     Chervinska Inna – Candidate of Pedagogic, Assistant professor of the department of pedagogic of primary education at PHEI «Vasyl Stefanyk Precarpathian National University», Executive Secretary. 

 

     Оліяр Марія Петрівна – доктор педагогічних наук, завідувач кафедри педагогіки початкової освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», літературний редактор.

    Oliyar Maria – Doctor of Pedagogic, Assistant professor, Head of the department of pedagogic of primary education at PHEI «Vasyl Stefanyk Precarpathian National University», literary editor 

 

     Копчак Лілія Василівна – старший викладач кафедри іноземних мов факультету туризму  ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», літературний редактор.

     Kopchak Liliya – Senior teacher of the department of Foreign Languages and Country studies of Faculty of Tourism at PHEI «Vasyl Stefanyk Precarpathian National University», literary editor

       Гілецький Йосип Романович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри географії та природознавства ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

     Hiletskiy Yosyp – Candidate of Pedagogic, Professor of the department of Geography and Natural study at PHEI «Vasyl Stefanyk Precarpathian National University» 

 

     Білавич Галина Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філологічних дисциплін початкової освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», літературний редактор.

Bilavych Galina – Doctor of Pedagogic, Professor of the department of pedagogic of primary education at PHEI  «Vasyl Stefanyk Precarpathian National University», literary editor

 

     Никорак Ярослав Ярославович – заступник директора з навчально-методичної роботи Івано-Франківського коледжу ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», технічний редактор. 

     Nykorak Yaroslav – deputy director of educational work in Ivano-Frankivsk College at PHEI «Vasyl Stefanyk Precarpathian National University», technical editor

 

     Ткач Тетяна Василівна – лаборант кафедри педагогіки початкової освіти ДВНЗ «Прикарпатський національ-ний університет імені Василя Стефаника», комп’ютерний набір та коректування

     Tkach Tetianalaboratory assistant of the department of pedagogic of primary education at PHEI  «Vasyl Stefanyk Precarpathian National University», Computer set and editing