Запрошуємо до співпраці

    Вельмишановні вчителі і вихователі, організатори і керівники освіти, вчені-педагоги і дослідники з України та інших країн, що вивчають людину, її життя і розвиток.

         Гори, в якій країні вони б не були, справляють приблизно однаковий вплив на їх жителів.    Гірські ландшафти і особливі кліматичні умови визначають специфіку життєдіяльності і життєзабезпечення, традиції і звичаї, спосіб господарювання і виховання дітей.

         Впливи природного середовища (гір, лісу, степу, клімату того чи іншого регіону тощо) майже не враховуються в організації навчально-виховного процесу. Дуже часто ті, хто цей процес здійснює, і самі не знають особливостей формуючого впливу сил природи на становлення і розвиток людської особистості.

         Групою вчених Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (Україна) розробляється регіональний проект “Гірська школа. Стан. Проблеми. Перспективи розвитку”.

         Метою проекту є:

      вивчення впливу гірського середовища на розвиток, навчання і виховання учнів;

      дослідження змісту, форм і методів використання вчителями і вихователями особливостей гірського довкілля з метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу;

      узагальнення результатів вивчення впливу гірського середовища на розвиток учнів, отримання наукових знань, встановлення закономірностей формування особистості в специфічних умовах гір;

   –   підготовка пропозицій та рекомендацій щодо врахування особливостей гірського середовища для вчителів, вихователів, організаторів і управлінців освітою різних рівнів.

         Просимо ознайомитися з нашим “Проектом”, “Орієнтовною тематикою наукових досліджень”, які вміщені в даному виданні, врахувати соціально-економічні та культурно-історичні умови і особливості своєї країни і спільно досліджувати цю маловивчену проблему.

         Порівняльний аналіз різних напрямів наукового вивчення означених питань дасть змогу не лише поділитись досвідом врахування впливів сил природи на виховання і розвиток дітей, але й встановити певні закономірності навчально-виховної роботи в умовах гірського регіону.

         Результатами напрацювань учених України та інших країн можна буде обмінятись не лише шляхом наукових публікацій, але й у процесі їх обговорення на міжнародних семінарах, симпозіумах, конференціях.

         Природознавці  гірських країн Європи вже об’єдналися в дослідженнях проблеми збереження і сталого розвитку гір ( Альпійська, Карпатська конвенції тощо). В 78 країнах світу створено Національні Комітети Гір.

         Вчені – педагоги, психологи, медики, соціологи, народознавці – мають також об’єднатись у вивченні проблем взаємодії природи і людини, впливу природи на розвиток особистості як найвищої цінності держави і суспільства.

Запрошуємо до  наукової співпраці.

Розробники проекту

 

Welcome to cooperation!

         Dear teachers and tutors, organizers and heads of educational institutions, scientists-teachers and researchers in Ukraine and other countries, studying the person, her life and development. Mountains, no matter in what country they are, make approximately identical influence on their inhabitants. Mountain landscapes and special climatic conditions determine specificity of ability to live and life-support, traditions and customs, ways of managing and children's education.

         Influence of the environment (mountains, woods, steppes of a region) almost is not taken into consideration at the organization of educational process. Very often those who carries out this process, do not know themselves all features of forming influence of the natural conditions on the making and development of the human person.

         The regional project "Highland school. Condition. Problems. Prospects of development" is developed by the group of scientists of the Precarpathian National University named alter Vasyl Stefanyk (Ukraine).

         The purposes of the project are as follows:

   -   Studying influence of the mountain environment on development, training and education of pupils;

   -   Research of the contents, forms and methods of use by teachers and tutors of features of tile mountain environment aimed at increasing of the efficiency of educational process;

   -   Summarizing of the results of studying influence of the mountain environment on development of pupils, acquiring scientific knowledge, determining the laws of the person's formation in specific conditions of the mountains;

   -   Preparation of offers and recommendations about taking into account features of the mountain environment for teachers, tutors, organizers and heads of educational institutions of different levels.

         Will you acquaint yourself with our "Project", " Approximate subjects of scientific researches", which contains this edition, consider social - economic and cultural-historical conditions and features of your country and make common exploration of this insufficiently studied problem?

         The comparative analysis of different directions of scientific studying of the defined problems will enable not only to share experience of taking into account influences of the natural conditions on education and development of children, but also will define certain laws of teaching and educational work in conditions of the mountain region.

         It will be possible to exchange the results of the researches of scientists in Ukraine and other countries not only by means of scientific publications, but also during their discussion at the international seminars, symposiums and conferences.

         Naturalists of the European highland countries have already united in researches of the problem of preservation and constant development of mountains (the Alpine and Carpathian conventions, etc.). The National Committees of Mountains are founded in 78 countries of the world.

         Scientists - teachers, psychologists, physicians, sociologists, and ethnologists should also unite for studying problems of interaction of the nature and the person, influence of the nature on development of the person as the most value of the state and society.

         We invite you to scientific cooperation.