Вимоги до написання статей / Requirements for the Papers

ВИМОГИ

ДО СТАТЕЙ У НАУКОВОМУ ФАХОВОМУ ВИДАННІ 
«ГІРСЬКА ШКОЛА УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ»

1. Ім’я, прізвище,  інформація про автора (вчене звання, науковий ступінь, назва організації, в якій працює автор).

2. ПІБ автора, інформація про автора українською чи англійською мовою (відмінною від мови статті) (вчене звання, науковий ступінь, назва та адреса організації, у якій працює автор).

3. Електронна пошта автора статті. 

4. Номер ORCID (http://orcid.org/)  і / або  номер ResearcherID 

(http://www.researcherid.com/).

5. Номер УДК

6. Назва статті,  вирівнювання по середині, текст напівжирним шрифтом, усі великі літери.  

7. Резюме і ключові слова (курсив) мовою статті з такими обов'язковими елементами: актуальність проблеми, мета, методи та результати дослідження (від 200 до 300 слів та 5-10 ключових слів).

8. Назва статті українською чи англійською мовою (відмінною від мови статті), вирівнювання по середині, текст напівжирним шрифтом, усі великі літери.  

9. Авторське резюме українською чи англійською мовою (відмінною від мови статті): (актуальність, мета, методи, результати дослідження та висновки) обсягом 300 слів  (не менше 1800 знаків)  і ключові слова. 

10. Текст статті, де містяться такі необхідні елементи:

1. ВСТУП / INTRODUCTION 

Постановка проблеми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ / AIM AND TASKS RESEARCH

Визначаються, виходячи з невирішених чи проблемних аспектів порушеної теми. Завдання мають  бути спрямовані на узагальнення даних, спрямованих на формулювання гіпотези або концепції,  певної моделі, методики, розробку та виділення методів, а також умов проведення дослідження. 

4. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ / RESEARCH METHODS

Методи дослідження передбачають опис їх основного змісту, характеристик і показників, які вони фіксують, та одиниць вимірювання. 

5. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ / RESEARCH  RESULTS 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів  повинен містити стисле узагальнення отриманих автором даних із виділенням напрямів, тенденцій, підходів до розв’язання проблеми.  Опис емпіричних результатів має містити конкретні дані, що підтверджують статистичну достовірність отриманих результатів, у вигляді таблиць, графіків, діаграм з подальшою інтерпретацією. Теоретичний аналіз не повинен обмежуватися посиланнями на авторів, які вивчали порушене питання. У статті бажано подавати посилання на іншомовні джерела.

6. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ / CONCUSSION AND PROSPECTS FOR FURTHER RESEARCH

Висновки з дослідження, які стисло висвітлюють сутність отриманих результатів згідно з поставленими в роботі завданнями. 

7. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, 

оформлений за вимогами ВАК України

(http:// www.nas.gov.ua/publications/news/Documents/10-03-2017.pdf)

Посилання в тексті за зразком: [12, c. 100].

8. REFERENCES (TRANSLITERATED AND TRANSLATED)

Транслітерація списку всіх використаних джерел (References) (http://translit.kh.ua/?passport), після транслітерації в круглих дужках подається англомовний переклад назви (наприклад: 

[1] Hunyak M. Mozhlyvosti literatury ridnoho krayu (Possibilities of literature of native land). Ukrayins'ka mova ta literatura. 2002. №   40. S. 3-4. (in Ukrainian)

Нумерація джерел подається в квадратних дужках.

Переклад засобами онлайн-сервісів Інтернет не допускається. 

 

Окремими файлами подаються:

- довідка про автора (співавторів), 

- рецензія-відгук доктора наук на статтю (у відповідній галузі науки).

Фото автора (співавторів)

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ (Завантажити

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді та статті, які не відповідають вищезгаданим вимогам і тематиці конференції.

Наукові статті буде опубліковано у фаховому виданні з педагогічних наук, включеному до наукометричної бази INDEX COPERNICUS, «Гірська школа Українських Карпат». Вартість друку статей   складає 40 грн. за одну сторінку

Статті надсилати на електронну пошту наукового фахового видання з педагогічних наук «Гірська школа Українських Карпат» : Е-mail chervinska.inna@gmail.com

 

REQUIREMENTS
FOR THE PAPERS OF SCIENTIFIC SPECIALIZED PUBLICATION 
«MOUNTAIN SCHOOL OF UKRAINIAN CARPATHIANS»

The editorial staff of the scientific specialized publication «Mountain School of Ukrainian Carpathians» of the public higher education institution «Vasyl Stefanyk Precarpathian National University» invites scientists to publishing their research in professional journal on Pedagogical Sciences (included in the List of specialized publications of Ukraine. Order No 54 by Ministry of Education and Science from 01.25.2013). The scientific publication is issued twice a year.

Articles submitted for the collection should have the necessary elements corresponding to the decree No 7-05/1 «On severisation of requirements for professional publications, listed by HAC of Ukraine» by Presidium of HAC of Ukraine from 15.01.2003:

• formulation of the problem in general and its connection with important scientific and practical tasks.

• analysis of the recent research and publications in which a solution of the problem is started  and on which the author relies; emphasizing of the still unsolved aspects of the problem, to which the article is devoted.

• formation of the article’s purpose (setting tasks). 

• presentation of the main material of the research with full objectives of scientific results,

• the findings of this study and further research in this direction. 

• REFERENCES (drawn up in accordance with the requirements of HAC).

References to sources used are put in square brackets, where the number of source and citation page in this edition are separated by a comma. For example, [23, p.234-235].

Requirements for papers: the text should be typed in text editor Microsoft Word, saved in the format doc or rtf; the text should be presented in a single copy on a sheet of A4, font size 14, 1.5 spacing, deviation of 1.25 cm; field: left – 30 mm; right – 15 mm; top and bottom – 25 mm; drawings in vector graphics should be contained as one object or grouped; scanned drawings, illustrations and photos should be submitted with a resolution of 300 dpi in separate files; materials are submitted on paper and digital media. E-mail: chervinska.inna@gmail.com.

Placement on the page. In the upper right corner should be written full name, position, academic degree, academic title, name of the higher educational institution. In an interval UDC and PACS numbers are given, then, in the middle of the next line the article title (Ukrainian and English – all in capital letters) in bold is presented.

First name, last name, academic degree, academic title, position, name of the higher educational institution. In an interval UDC and PACS numbers are given; on the page width the article title in Ukrainian and English is placed. Abstracts are presented in an interval. In accordance with the international scientometric database abstracts should display the following elements: object of the article, methods or research methodology, findings (100-150 words in Ukrainian and Russian, and 250-300 words in English in 1,5 interval and size 14).  Editorial Board does not consider the articles submitted with violations of the abovementioned requirements. Information about the author, review of the article (if necessary) and the author’s official photograph are submitted in separate files.

Information about the author – file Petrov_dovidka – includes last name, first name and patronymic of the author and all data on him/her (postal code, city, place of employment, position, academic title, academic degree, contact numbers, e-mail address. 

The author’s official photograph – petrov_foto. It is submitted in a separate graphic file with minimum resolution not less than 600x800 pixels.

Review of the article. Petrov_review. The researchers without a scientific degree must submit a review of a supervisor / specialist in the relevant field of research (scanned version of the certified document).

Executive secretary of the journal:  Chervinska Inna Bogdanivna, Candidate of Pedagogic, Assistant professor. 

Tel. 050 6716106. 

E-mail address: chervinska.inna@gmail.com