№18

Зміст

 1. Зростаюча особистість як суб’єкт духовних цінностей
 2. Зовнішні об'єднання українських громадських організацій Cубкарпатії (кінець XIX - початок XX століть)
 3. Літературне краєзнавство як провідна засада сучасної школи
 4. Освітній простір нової української школи: перший досвід та перспективи
 5. Організація соціально-педагогічної роботи у сфері дозвілля учнів гірських шкіл
 6. Зміст процесу формування професійної етики майбутніх фахівців соціальної роботи в університетах
 7. Засади педагогічної майстерності в працях академіка Івана Зязюна
 8. Наукові засади навчання української мови як державної в поліетнічному середовищі України
 9. Комп’ютерні ігри в неформальній освіті: зарубіжний досвід домашнього навчання
 10. Формування характеру дитини: запозичення досвіду США для України
 11. Cyberprzemoc czyli agresja w internecie
 12. Обчислювальне вміння та обчислювальна навичка: сутність та співвідношення понять
 13. Еволюція лінгводидактичних умов навчання української мови в західній діаспорі
 14. Співпраця університетів України та Канади як чинник розвитку вітчизняної вищої освіти
 15. Проблеми здоров’язбережувальної педагогіки у працях науковців республіки Польща
 16. Музейна педагогіка в контексті утвердження культуровідповідності освіти
 17. Медіапростір гірської школи: змістове наповнення та соціокультурна трансформація
 18. Формування лінгво-технологічної компетентності студентів у контексті викладання курсу «українська мова (за професійним спрямуванням)»
 19. Розвиток критичного мислення студентів у процесі навчальної діяльності
 20. Формування інформаційно-комунікаційної компетентності вчителя початкової школи в контексті професійної підготовки
 21. Діагностика професійної підготовленості майбутніх учителів до гуманізації освітнього середовища в початковій школі
 22. Компетентнісний підхід у професійно-педагогічному саморозвитку вчителя
 23. Розвиток емоційного інтелекту як основа формування професійної компетентності майбутніх учителів музики
 24. Діалектне середовище Закарпаття та його вплив на культуру мовлення майбутніх педагогів
 25. Лексико-народознавча компетентність як складова професійного мовлення майбутнього вчителя початкової школи
 26. Компетентнісний підхід в опрацюванні числівника як частини мови з майбутніми педагогами гірської школи
 27. Формування готовності майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності в закладах вищої освіти
 28. Формування іншомовної компетентності молодших школярів засобами малих фольклорних жанрів
 29. Створення інклюзивного освітнього середовища на уроках іноземної (англійської) мови в початковій школі
 30. Педагогічні умови формування основ правових знань учнів початкової школи
 31. Організаційно-дидактичні засади використання українського фольклору в навчально-виховному процесі гірської школи
 32. Література для дітей і дитяче читання в новій українській школі
 33. Проблема збагачення словника молодших школярів в умовах гірської школи
 34. Використання міжпредметних зв'язків в початковій школі гірського регіону Українських Карпат
 35. Професійна підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів: методологічні підходи
 36. Креативність як передумова продуктивної діяльності майбутнього вихователя щодо формування соціальних навичок у дошкільників
 37. Теоретичні та практичні засади проведення практики читання з дітьми дошкільного віку
 38. Форми допомоги дитині і сім'ї в польській системі соціальної допомоги. Спроба синтезу
 39. Чинники, які загрожують функціонуванню сім’ї у сучасному світі
 40. Сімейні стосунки