№16

Зміст

 1. Перспективи професійної підготовки педагогічних працівників у контексті Закону України «Про освіту»
 2. Вплив полікультурного мовленнєвого середовища на формування мовної особистості
 3. Концепція формування у підлітків національно-культурної ідентичності у загальноосвітніх навчальних закладах
 4. Реалізація педагогіки партнерства в Карпатському освітньому просторі
 5. Використання освітньо-виховного потенціалу гувернерства в розвитку освіти в гірському регіоні
 6. Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи в контексті євроінтеграційних процесів
 7. Необхідність формування у вчителів умінь візуалізувати предметні знання як провідна стратегія розвитку освіти в Україні
 8. Пріоритетний напрям удосконалення системи фізичного виховання школярів, які мають нозологічні прояви
 9. Проблеми впровадження інклюзивної освіти у школах гірських регіонів України
 10. Психолого-педагогічна характеристика інклюзивного підходу як основи для організації освіти дітей з особливими потребами
 11. Створення центрів супроводу дітей з аутизмом у Карпатському регіоні
 12. Формування іншомовної компетенції молодших школярів засобами малих фольклорних жанрів
 13. Передумови та показники готовності дитини до вивчення рідної та іноземної мов у початковій школі
 14. Освіта як ефективний інструмент профілактики й подолання агресивної поведінки особистості
 15. Народна пісня в контексті репертуарної політики дитячого хорового колективу
 16. Розвиток особистості молодшого школяра на традиціях родинного виховання гуцулів
 17. Проблема формування орфографічної грамотності молодших школярів в умовах місцевої говірки
 18. Зміст готовності майбутніх медичних сестер-бакалаврів до професійної діяльності
 19. Експериментальна перевірка організаційно-педагогічних умов виховання професійного обов’язку майбутніх фахівців цивільного захисту
 20. Використання комп’ютерного програмного забезпечення для оцінювання навчальних досягнень учнів 5-9 класів на уроках фізичної культури в процесі навчання футболу
 21. Міждисциплінарний характер наукової дефініції «здоров’я»: теоретико-методологічні ракурси
 22. Формування здоров’язбережувальної компетенції майбутнього вчителя біології
 23. Особливості фізичного стану підлітків в умовах сьогодення
 24. Школа матері – важлива форма пропаганди педагогічних і медичних знань в УРСР у другій половині ХХ ст.
 25. Збереження природно-ресурсного потенціалу Передкарпаття: соціально-педагогічний аспект
 26. Освітні потреби дорослого населення: результати емпіричного дослідження
 27. Етнокультурний потенціал Карпатського регіону як складова професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів початкової школи
 28. Предметна наповненість педагогічних поглядів давньоруських просвітників ХІІ-ХІV ст.
 29. Українознавство в змісті освіти Східної Галичини міжвоєнної доби
 30. Аналіз текстів шкільних підручників для молодших школярів (90-ті рр. ХХ ст.) щодо формування почуття відповідальності
 31. Організація навчального процесу у військово-господарчій академії РСЧА у 1936-1941 рр.
 32. Динаміка розвитку сільських малочисельних шкіл гірського регіону Івано-Франківщини (2000-2016 рр.)
 33. Державно-громадське управління сучасною школою гірського регіону за умов децентралізації
 34. Проблема організації дозвілля учнів у гірській школі Українських Карпат
 35. Комунікативно-ситуативні завдання як засіб формування діалогічного мовлення учнів гірських шкіл
 36. Дослідницький підхід як засіб оптимізації уроків літературного читання в класі-комплекті сільської школи
 37. Морально-етичне виховання молодших школярів засобами усної народної творчості (на матеріалах читанок О. Савченко для другого класу)
 38. Робота зі словником як засіб розвитку мовлення молодших школярів в умовах гірської школи